БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА БИЗНЕСА ЗА НАД 735 МЛН. ЛВ. ТРЪГВАТ КЪМ МАЛКИТЕ И СРЕДНИ КОМПАНИИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА

Планът за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на България е огромен инструмент за над 11 млрд. лв., но по него ще има само четири схеми, по които ще се предоставят директни безвъзмездни средства за бизнеса.

Проектите за бизнеса по ПВУ трябва задължително да щадят природата

и да развиват дигитализацията

Първата схема от ПВУ – “Технологична модернизация” е вече стартирала

Процедурата цели повишаване на ефективността на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси.

Допустими кандидати:  микро, малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Начален срок: 22.07.2022 г. 16:30 ч.

Краен срок: 21.09.2022 г. 16:30 ч.

 

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
– придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).

 

ФИНАНСИРАНЕ

Общ бюджет: 260 000 000 лева

Максималният размер на помощта ще бъде както следва:

 • за микро предприятия – до 180 000лв, но не повече от 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • за малки предприятия – до 350 000лв, но не повече от 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.
 • за средни предприятия – до 700 000лв, но не повече от 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за 2019, 2020 и 2021г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 30 до 50% от стойността на прокта в зависимост от мястото на изпълнение на дейността, категорията предприятие и режима на финансиране. Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране трябва да бъде 35 хил.лв.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 1. Предприятия, регистрирани не по късно от 31.12.2019г.
 2. Предприятия с реализирани нетни приходи от продажби, както следва:
  • за микро предприятия – >= 52 хил. лв за 2021г. и >= 210 хил. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
  • за малки предприятия – >= 187 хил. лв за 2021г. и >= 750 хил. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
  • за средни предприятия – >= 750 хил. лв за 2021г. и >= 3 млн. лв общо за 2019, 2020 и 2021г.
 3. Предприятия с основна икономическа дейност в една от следните сфери:

Национални приоритетни  икономически дейности:

Код по КИД    Икономическа дейност

 • Високотехнологични производства:
 • C21      Производство на лекарствени вещества и продукти
 • C26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Средно към високотехнологични производства:
 • C20      Производство на химични продукти
 • C27      Производство на електрически произведения
 • C28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • C30      Производство на превозни средства, без автомобили
 • Други производства:
 • Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
 • Е39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
 • Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
 • J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • J60       Радио- и телевизионна дейност
 • J61       Далекосъобщения
 • J62       Дейности в областта на информационните технологии
 • J63       Информационни услуги
 • M71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • M72     Научно-изследователска и развойна дейност

Регионалните  приоритетни сектори:

Код по КИД     Икономическа дейност

 • C10      Производство на хранителни продукти
 • C11      Производство на напитки
 • C13      Производство на тъкани
 • C14      Производство на облекло
 • C15      Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C16      Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • C17      Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • C18      Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • C19      Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • C22      Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C23      Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • C24      Производство на основни метали
 • C25      Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C31      Производство на мебели
 • C32      Производство, некласифицирано другаде
 • C33      Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • J58       Издателска дейност

До края на годината ще стартират още няколко схеми за бизнеса по Плана за възстановяване
и устойчивост.

Втората схема от ПВУ – “ИКТ решения и киберсигурност в
малките и средни предприятия“.

е една много малка грантова схема с бюджет 30 млн. лв., която  ще бъде разпределяна чрез ваучери на стойност около 25 000 лева на фирма за внедряване на базов софтуер и компютри.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

 

Следващата грантова схема, която е абсолютно нова за цялата история на безвъзмездните
евросредства за бизнеса,

Третата схема от ПВУ – “Инсталиране на системи за ВЕИ в комбинация със
системи за локално съхранение

Тя е с бюджет 200 млн. лв. Това е схема за подпомагане на фотосоларни инсталации изрично и само за собственото потребление, тъй като европейските фондове не финансират производство на енергия за продажба. Като изискване е заложено предприятията да включат в проектите си не само самите генератори за производство на енергия, но и съоръжения за съхранение на енергията,  т.нар. батерии, които придобиха популярност в предходните месеци.

Четвъртата схема от ПВУ –  е в частта “ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА”

По процедурата ще се предоставя подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Допустими кандидати: предприятия (МСП и големи предприятия) от сектор С „Преработваща промишленост“

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране
Общ бюджет: 180 000 000 лева

Министерство на иновациите и растежа има амбицията да отвори три от четирите грантови схеми за бизнса в
рамките на тази година. Едната – “Технологична модернизация” вече е отворена, следва ИКТ
ваучерната схема и последната за тази година би трябвало да бъде подпомагащата ВЕИ
инвестициите.

 

======================

ВКЛЮЧИ СЕ В ЕКСКЛУЗИВНОТО ИЗДАНИЕ 

 

⇑ ⇑

КЛИКНИ ТУК

⇓ ⇓

 

======================

ЗА ВЪПРОСИ И НАЧИНИ НА ЧЛЕНСТВО В МРЕЖА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
“БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА”
свържете се с нас на:

email: info@clubvisokitokcheta.bg
тел: 0889560012 / 0878287767

Дамски Клуб “Бизнес на Високи Токчета”

Клуб “Младите Дами в Бизнеса”

✦ You Tube

За да научавате повече и не пропускате нови предавания,

може да се абонирате за нашия канал

Business & Lifestyle TV

СВЪРЖИ СЕ С НАС

В момента екипът ни не е на разположение. Изпратете Вашето запитвание и ние ще се свържем с Вас възможно най-скоро.

Изпращяне

©2023 МРЕЖА ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО "БИЗНЕС НА ВИСОКИ ТОКЧЕТА"

 Дамски Клуб "Бизнес на Високи Токчета"  и  Клуб "Младите Дами в Бизнеса"     

Вход за членове

    

Вашите детайли?

Create Account